Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

מזונות ופשיטת רגל

כאשר אדם צובר חובות שאין ביכולתו להחזיר הוא עלול להיות מוכרז כפושט רגל. לצורך כך עליו להגיש לכונס הרשמי בקשה לצו כינוס והכרזה על פשיטת רגל.

מרגע שאדם מגיש בקשה זו, כל חובותיו מוקפאים באופן מיידי עד לסיום בחינת הבקשה, ונושי החייב נאלצים להמתין עד להגעה להסדר חוב. הליך שאורך לעתים חודשים רבים ואף שנה.

פקודת פשיטת הרגל נועדה "לאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו יכול לפרוע את חובותיו לפתוח 'דף חדש' בחייו הכלכליים על ידי קבלת הפטר".
מי שפונה בבקשה להליך פשיטת רגל זוכה למחסה מהנושים להם חייב. עד לתיקון פקודת פשיטת הרגל, ילדי החייב וגרושתו נותרו ללא הגנה. הכונס לא דאג להם לאותו מחסה שסיפק לחייב. התוצאה הייתה שהיו מקרים בהם החייב בדמי מזונות לא היה מצוי במצוקה כלכלית אמיתית, אלא הליכי פשיטת הרגל שימשו לו לצורך התחמקות מתשלום מזונות ילדים והגשת בקשה לפשיטת רגל היוותה טקטיקה במסגרת הליכי גירושים.

תיקון פקודת פשיטת הרגל (מס' 8) הקצבה לזכאי למזונות, התשע"ד – 2014

"…
פקודת ‏פשיטת‏ הרגל‏ – ‏חוב ‏מזונות:

פקודת ‏פשיטת ‏הרגל [נוסח ‏חדש], ‏התש"ם, ‏1980 ‏(להלן ‏– ‏הפקודה) עורכת ‏הבחנה ‏בין ‏חובות‏
שנצברו ‏לחייב ‏עד ‏למועד ‏מתן ‏צו ‏הכינוס ‏ולאחריו. ‏חיובי ‏מזונות ‏שנצברו ‏לפני ‏שניתן ‏צו ‏כינוס‏
נחשבים‏ כחובות ‏בני ‏תביעה ‏בפשיטת‏ רגל. ‏המשמעות ‏היא‏ שהזכאי ‏למזונות ‏צריך ‏להגיש ‏תביעת‏
חוב ‏לכונס ‏הנכסים ‏של ‏החייב ‏והטיפול ‏בחוב ‏מזונות ‏זה ‏ייעשה ‏כפי ‏שנעשה ‏לגבי ‏כל ‏חוב ‏אחר‏
בפשיטת ‏רגל,‏ ובכפוף‏ לדין‏ הקדימה‏ שניתן ‏לחוב ‏מזונות.
‏משמע,‏ שלא‏ תהיה‏ אפשרות ‏לבעלי‏ חוב‏ המזונות‏ לקבל ‏סכומי ‏כסף ‏אלו‏ שלא‏ במסגרת ‏הסדר‏
קולקטיבי‏ בין‏ כלל‏ הנושים.‏

להבדיל ‏מכך, ‏חיובי ‏מזונות ‏שזמן ‏פירעונם ‏חל ‏אחרי ‏מתן ‏צו ‏הכינוס (חוב ‏מזונות ‏שוטף) ‏אינם‏
חובות ‏בני ‏תביעה ‏בפשיטת ‏רגל, ‏אך‏ בית‏ המשפט ‏רשאי, ‏בהתאם‏ לסעיף‏ 128‏ לפקודה, ‏להקציב ‏בגין‏
חוב ‏מזונות ‏זה ‏סכומי ‏כסף ‏לזכאים ‏למזונות ‏על ‏פי ‏פסק‏ דין. ‏המשמעות ‏היא ‏שהזכאים ‏למזונות‏
יכולים‏ לקבל‏ סכומי ‏כסף‏ אלו‏ שלא ‏במסגרת ‏חלוקת‏ הנכסים ‏בין‏ הנושים‏ שנעשית ‏בדרך ‏כלל‏ לאחר‏
מתן‏ צו‏ פשיטת‏ רגל.‏ ‏

בית‏ המשפט ‏הדן ‏בהליך‏ פשיטת ‏הרגל ‏רשאי ‏להקציב‏ סכום ‏מזונות ‏לפי‏ סעיף 128 רק‏ אחרי‏ שבית‏
המשפט‏ לענייני ‏משפחה‏ או ‏בית ‏הדין ‏הדתי ‏קבעו ‏בפסק‏ דין ‏את‏ הזכאות ‏למזונות ‏ואת‏ שיעורם,‏
והקצבה‏ זו‏ דינה ‏כדין‏ תשלום‏ על ‏פי‏ פסק‏ הדין.
‏ ‏
פעמים‏ רבות,‏ הסכומים ‏שמקציב‏ בית‏ המשפט ‏הדן‏ בפשיטת ‏הרגל‏ לפי‏ סעיף ‏128 לפקודה ‏נמוכים‏
בהרבה ‏מהסכומים ‏שנקבעו ‏בפסק ‏הדין ‏של ‏בית ‏המשפט ‏לענייני ‏משפחה. ‏זאת ‏מאחר ‏שבית‏
המשפט‏ שדן‏ במזונות‏ פוסק ‏סכום ‏מזונות ‏שהיה‏ על‏ החייב‏ לשלם ‏אילולא ‏היה ‏חדל ‏פירעון, ‏ואילו‏
בית המשפט הדן בפשיטת הרגל עורך איזון שונה, שלוקח בחשבון לא רק את זכותם של הזכאים
למזונות, אלא גם את זכותם של שאר נושי החייב.

פקודת ‏פשיטת‏ הרגל –‏ צו‏ כינוס ‏וצו ‏פשיטת ‏רגל: ‏

צו ‏הכינוס‏ קודם ‏מבחינה ‏כרונולוגית ‏לצו ‏פשיטת‏ רגל.‏ לפי ‏הפקודה,‏ צו ‏פשיטת ‏רגל‏ יינתן ‏שישה‏
חודשים‏ לפחות ‏לאחר ‏מתן‏ צו‏ הכינוס, ‏ובחיי‏ המעשה‏ בדרך ‏כלל‏ מדובר‏ בתקופה‏ של ‏שנה עד שנה
וחצי. ‏לפי ‏לשון ‏החוק ‏כיום, ‏קציבת ‏סכום ‏כסף ‏לזכאי ‏בהתאם ‏לסעיף ‏128 ‏לפקודה ‏תיעשה ‏רק‏
לאחר‏ שהחייב ‏הוכרז ‏פושט‏ רגל.‏ כלומר, שבתקופה ‏שלאחר ‏צו ‏הכינוס ‏ובטרם ‏מתן ‏צו ‏פשיטת‏ רגל,‏
אין‏ אפשרות‏ לעשות ‏שימוש‏ בסעיף 128.‏ ‏
עם ‏זאת, ‏הפסיקה ‏כן‏ אפשרה‏ לקצוב‏ סכום ‏כסף ‏לפי‏ סעיף ‏128 ‏לזכאי‏ למזונות, ‏גם‏ בשלב ‏בו ‏ניתן‏ צו‏
כינוס,‏ אך‏ החייב‏ טרם ‏הוכרז‏ פושט‏ רגל.

‏המסגרת החוקית הקיימת: ‏

סעיף ‏128 ‏לפקודה‏ קובע‏ כי‏ בית ‏המשפט ‏רשאי ‏להקציב ‏לזכאי ‏למזונות ‏על ‏פי‏ פסק ‏דין,‏ סכומי‏ כסף‏
מתוך ‏נכסי ‏פושט רגל ‏או ‏מהכנסותיו. ‏מדובר ‏במצב ‏בו ‏החייב ‏במזונות ‏נכנס ‏להליך ‏של ‏חדלות‏
פירעון, ‏והזכאים ‏למזונות ‏מבקשים ‏לגבות ‏ממנו ‏חוב ‏מזונות ‏שוטף, ‏כלומר, ‏חוב ‏מזונות ‏שמועד‏
תשלומו‏ חל‏ לאחר‏ שניתן‏ צו‏ כינוס ‏נגד‏ החייב ‏לפי‏ הפקודה. ‏

התיקון המוצע:

בתיקון ‏שלפניכם ‏מוצע,‏ להקדים‏ את‏ המועד ‏שבו ‏ניתן ‏יהיה ‏להפעיל ‏את ‏סעיף 128 ‏לפקודה, ‏כך‏
שבית ‏המשפט ‏יהיה ‏רשאי‏ להקציב‏ סכום‏ כסף ‏לזכאי ‏למזונות ‏על‏ פי ‏פסק‏ דין, ‏כבר ‏בשלב ‏שבו ‏ניתן‏
צו כינוס נכסים, ‏עוד ‏בטרם‏ ניתן ‏צו פשיטת רגל.‏ ‏
128(א) ניתן צו כינוס, רשאי בית המשפט, לפי בקשתו של אדם שמגיעים לו
מפושט הרגל מחייב על פי פסק דין מזונות שזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס,
רשאי בית המשפט להקציב לאותו אדם מזמן לזמן מתוך נכסי פושט הרגל החייב או
מתוך הכנסותיו סכומי כסף שימצא לנכון.
…"
מאת הייעוץ המשפטי לוועדת חוקה, חוק ומשפט. ‏

התיקון שהוצע הינו הנוסח הסופי שנתקבל.

מהן האפשרויות העומדות לאם הזכאית למזונות ילדים אשר אביהם אינו משלמם? כיצד בכל זאת ניתן לגבות ממנו?
על כך ניתן לקרוא במאמר: גביית מזונות ילדים.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני