Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

הפחתת מזונות ילדים

מתי ניתן לשנות פסק דין הקובע מזונות ילדים ?

פסק דין למזונות צופה מטבעו פני עתיד. רק שינוי משמעותי בנסיבות, ששררו לעת נתינתו, יצדיק היזקקות חוזרת של בית המשפט לענייני משפחה לשאלת מזונות ילדים.

מטבע הלשון "שינוי נסיבות מהותי" מכוון לשינוי באותן נסיבות רלבנטיות אשר היוו בסיס לקביעות העובדתיות שניתנו בפסק הדין לעניין מזונות ילדים ששינויו מתבקש. כל אלה אמורים לשמש נקודת מוצא לשינוי הנסיבות המהותי הנדרש להוכחה.

מי צריך להוכיח שינוי נסיבות ?

על התובע את שינויו של פסק הדין להוכיח שינוי מהותי בנסיבות אלה עד כדי הצדקה לשינוי הסכום שנקבע על פיו. פסק דין לגובה מזונות ילדים , צופה מטבעו פני עתיד כך שרק שינוי משמעותי בנסיבות יצדיק היזקקות חוזרת של בית המשפט לענייני משפחה לשאלת מזונות ילדים .

האם כלל זה חל גם כאשר מזונות ילדים נקבעו בהסכם בין ההורים ?

שינויו של פסק דין שניתן עפ"י הסכם יעשה רק במקרים נדירים, כפוף לשלושה תנאים מצטברים :

  1. כי עקב שינוי הנסיבות לא יהיה זה צודק להשאירו על כנו, או כי עקב שינוי הנסיבות אכיפתו הפכה לבלתי צודקת לחלוטין.
  2. הצדדים השאירו פתח לשינוי, במפורש או במשתמע.
  3. על מבקש השינוי לפעול בתום לב ובניקיון כפיים (ר´ פס"ד קם בעמ´ 772 ה´).

מה קורה אם האב התחייב בהסכם שלא לבקש הפחתת מזונות ילדים ?

כשהחייב במזונות התחייב בהסכם הגירושין שלא לתבוע הקטנת מזונות ילדים , יש בה כדי להטיל על התובע נטל כבד יותר בהוכחת תביעתו. הטעם לכך הוא שיש בהתחייבות זו, לעתים, כדי להצביע על כך שהסדר לתשלום מזונות ילדים שנקבע, בתוספת ההתחייבות שלא לעתור להקטנתו, נעשה במסגרת התחשבנות כוללת ובהתייחס להסדרים השונים הסובבים את הסכם הגירושין לרבות הסכמת מי מהצדדים (האם למשל) להתגרש.

ומה אם נולד לאב עוד ילד ?

הלכה פסוקה היא, כי שינוי בהרכב המשפחתי החדש, אין בו אוטומטית כדי להשפיע על סכום מזונות ילדים . שינוי זה ישקל יחד עם עובדות נוספות על מנת לקבוע, כי אכן היה שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של החייב במזונות. השינוי בהרכב המשפחתי הינו בגדר נתון אחד בלבד ממכלול נתונים העומדים בפני בית המשפט כשהוא בוחן את השאלה אם אכן חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק את התערבותו החוזרת בקביעת סכום מזונות ילדים.

 

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני