Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

המדריך המלא לחלוקת מניות ואופציות לעת גירושין

מדריך גירושין מגזין גטup > חלוקת רכוש > המדריך המלא לחלוקת מניות ואופציות לעת גירושין

חלוקת אופציות ומניות בעת גירושין

סוגיית השיתוף במניות ובאופציות שמקבל או זכאי לקבל אחד מבני הזוג, לעת הגירושין, מעסיקה זוגות רבים. אופציות ומניות מהוות לעיתים נכס חשוב מתוך נכסי התא המשפחתי, וסוגיית דרך חלוקתן לעת גירושין לא תמיד ברורה. בפס"ד של בית המשפט לענייני משפחה שניתן לאחרונה, סוקר כבוד השופט י. גייפמן סוגיה מעניינית ועקרונית זו (תמ"ש 17652/03 פלונית נ´ אלמוני, לא פורסם).

אופציות הן זכויות הניתנות ע"י החברה לעובד לרכוש מניות של החברה במועדים נתונים ובמחירים קבועים. עבור כל אופציה נקבעת תקופת הבשלה (vesting) המתחילה בעת ההקצאה ומסתיימת במועד בו היא ניתנת למימוש. אופציות שתאריך הבשלתן הגיע מוגדרות כ- vested options, בעוד שאופציות שמועד הבשלתן טרם הגיע מוגדרות כ- non vested options.

לא ניתן להתייחס לכל סוגי האופציות באופן זהה. המטרה לשמה ניתנות אופציות לעובדים יכולה להשתנות מחברה לחברה או אפילו להשתנות עם הזמן לגבי אותה חברה. אופציות יכולות להוות תגמול על עבודה בעבר או בהווה או להוות תמריץ לעבודה בעתיד. לאור הגמישות והגיוון בתוכניות האופציות השונות בחברות נוהגים בתי המשפט לבחון כל מקרה ומקרה לגופו ולפי נסיבותיו.

הפרמטרים הקובעים בחלוקת מניות ואופציות בגירושים

על מנת לקבוע האם האופציות הינן נכס משותף ששוויו יחולק בין בני הזוג, יש לבחון את תקופת העבודה שעבורה ניתנו האופציות. כלומר – האם האופציות ניתנו עבור תקופת עבודה בעבר או כתמריץ לעבודה עתידית והאם תקופת השיתוף או האיזון בין בני הזוג (התקופה ממועד הנישואין ועד מועד הפירוד או המועד הקובע לאיזון) חופפת תקופה זו?

לצורך הכרעה בעניין זה, האם האופציות ניתנו עבור תקופת עבודה בעבר או עבור עבודה עתידית, יש לבחון בין היתר את הפרמטרים הבאים:
א. האם האופציות ניתנו כרכיב שכר או כבונוס ;
ב. האם כמות האופציות או ערכן קשורה לאיכות תפקודו של העובד בעתיד ;
ג. האם האופציות ניתנו כדי למשוך עובדים לעבור לחברה – המטרה של הענקת האופציות ע"י הנהלת החברה ;

התניית הזכות לממש את האופציות בהישארות העובד במקום העבודה לתקופה נוספת אינה בהכרח מעידה על כך שהאופציות ניתנו גם עבור העבודה בתקופת ההישארות. כל מקרה ונסיבותיו.

תנאי ההישארות בעבודה כשלעצמם אינם משנים את מהות האופציות, אם האופציות ניתנו כתמורה לעבודה בתקופת העבר. אם עבודת העבר נעשתה ע"י בן הזוג במהלך הנישואין – המדובר בנכס בר איזון או בר שיתוף, אף אם העובד נדרש להישאר במקום עבודתו גם לאחר מועד הפרוד או מועד תום האיזון, כתנאי למימוש הזכויות. אם עבודת העבר נעשתה לפני הנישואין – המדובר בנכס שאינו משותף או בר איזון, אף אם העובד נדרש להישאר במקום עבודתו במהלך הנישואין כתנאי למימוש הזכויות.

הניסיון לטעון כי התניית הזמן לצורך מימוש האופציות הוא רכיב הקובע את מהות האופציות – משולל יסוד. יש לבחון את המטרה עבורה ניתנו האופציות בנפרד ממגבלת הזמן לצורך המימוש.

כל עוד ניתנו האופציות כפיצוי עבור עבודת בן הזוג במהלך הנישואין, המשך הדרישה להעסקה הוא אך ורק תנאי, אך אינו משנה את הזכות החוזית שכבר קיימת ועומדת לרשות העובד.

אם תקופת העבודה שעבורה ניתנו האופציות חפפה את תקופת הנישואין המדובר בנכס בר שיתוף או בר איזון. אם קיימת חפיפה חלקית – תחשיב השיתוף או האיזון יתבצע לפי כלל הזמן "time rule", המשקלל את תקופת העבודה במהלך הנישואין ביחס לתקופת העבודה הכוללת שעבורה ניתנו האופציה, כמקובל בחלוקת נכס פנסיוני בין בני זוג.

למידע בהרחבה על גירושין וחברות משפחתיות

 

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני