Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

מדריך גירושין מגזין גטup > חלוקת רכוש > חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

החוק המסדיר את אופן החלוקה של החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שהתגרשו, טרם יציאתו לפנסיה של בן הזוג החוסך, התקבל בפברואר 2015.

מטרתו של החוק, כפי שהוא מעיד על עצמו, היא: "לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר, כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם, לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר של פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגימלאות", ובכלל זה גם חוק שירות הקבע גימלאות (ראו: סעיף 1 לחוק וכן הגדרת המונח "הסדר פנסיה תקציבית" בסעיף 2 לו).

החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו – החל על כלל הגופים הפנסיוניים במשק – מכיר בכך שלבן הזוג לשעבר קמה, בהתקיים תנאים מסויימים, זכות עצמאית לקבל את חלקו בחיסכון הפנסיוני של הגמלאי, ישירות מן הגוף המשלם (והוא לא יהיה תלוי עוד בגמלאי לצורך קבלת זכויותיו) וכן בכך שבמקרה של פטירת הגמלאי – בן הזוג לשעבר יוכר כשאירו. החוק האמור קובע כי בן זוג לשעבר יהיה זכאי לחלק מקצבת הפרישה של הזכאי לקצבה, אם ניתן פסק דין לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני הזוג שנפרדו, ופסק הדין נרשם אצל הגוף המשלם.

"פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני" מוגדר בחוק כ"פסק דין שנקבע בו, בין השאר, חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר בשל פירוד". עם הגשתה של הבקשה לרישום פסק הדין, על הגוף המשלם לרשום ברישומיו הערה בדבר קיומו של פסק הדין ופרטים שונים לגביו. הרישום מהווה תנאי לכך שהגוף המשלם יעביר לבן הזוג לשעבר את חלקו בקצבה של הגמלאי, והוא מונע מהגמלאי לבצע פעולות חד-צדדיות שיש בהן כדי להשפיע על זכויותיו של בן הזוג לשעבר בקצבה.

המועד שממנו מתחיל הגוף המשלם להעביר לבן הזוג לשעבר את חלקו בקצבה הינו 45 ימים מהמועד שבו מסר הגוף המשלם הודעה בדבר רישום ההערה על פסק הדין. עוד קובע החוק כי ככלל לא ישולמו לבן הזוג סכומים, אלא בעד החודש שלאחר רישום ההערה ואילך (ראו: סעיף 25(19) לחוק). תחילתו של החוק 6 חודשים מיום פרסומו (ראו: סעיף 30(א) לחוק), קרי: החל מתאריך 6.2.20155 והוא חל גם לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפניי יום התחילה, בהתקיים תנאים מסוימים.

המדובר בחוק מהפכני אשר שם קץ לאי הוודאות ששררה עד כה בכל הנוגע ליישום פסקי דין רכושיים וממוניים הנוגעים להוראות ביצוע של איזון משאביהם הפנסיוניים וחסכונותיהם של בני זוג בישראל. החוק מתקן את המצב הקודם בו זכויות עמית בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה לא היו ניתנות להעברה, למעט לטובת תשלום דמי מזונות במקרה של משרת בקבע.

כמו כן, לבן או בת הזוג לשעבר לא היתה זכאות לפנסיית שארים, ובסך הכל שרר מצב של אי וודאות לגבי מימוש הזכויות לפנסיה לאחר הגירושין, תוך יצירת תלות כלכלית של בן הזוג לשעבר במימוש זכויותיו.

על פי סעיף 3 לחוק בן זוג לשעבר שניתן לגביו פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ומתקיימים לגבי פסק הדין תנאים המפורטים בחוק רשאי להגיש לגוף המשלם – כלומר קופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח – בקשה לרשום פרטי פסק הדין:

התנאים :

(1)  לגבי פסק דין של חוסך גמלאי (כלומר בן זוג שכבר יצא לפנסיה) –

(א)   אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת גמל לקצבה או באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד, וכן כי קצבת הפרישה תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה יהיה שיעור קבע מסך קצבת הפרישה שהיתה משולמת לחוסך אילולא ההעברה האמורה והשיעור האמור אינו עולה על מחצית מהשיעור המשותף;

(ב)   אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית – נקבע בפסק הדין כי הסכום שיועבר לבן הזוג לשעבר שווה למכפלת השיעור להעברה בסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה, ובלבד ששיעור ההעברה לא יעלה על מחצית מהשיעור המשותף;

(2)  לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שאינו גמלאי – נקבע בפסק הדין כי היתרה הצבורה של החוסך תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה לא יעלה על מחצית מסך יתרתו הצבורה במועד הפירוד המחושבת לפי סעיף 6(ב), ויהיה אחיד למרכיבי התגמולים והפיצויים ביתרה הצבורה.

על פי סעיף 4 לחוק, אם הוגשה לגוף המשלם בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 3, ירשום הגוף המשלם ברישומיו הערה בדבר פסק הדין ויכלול בה בין השאר את הערכאה שנתנה את פסק הדין, משך התקופה המשותפת, מועד הפירוד והשיעור להעברה. הגוף המשלם ישלח לחוסך ולבן זוגו לשעבר הודעה בדבר רישום ההערה, בתוך 14 ימים ממועד הרישום.

בהתאם לסעיף 6 לחוק אם ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יפתח הגוף המשלם חשבון חדש בקופת הגמל על שמו של בן הזוג לשעבר, ויעביר אליו, במועד ההעברה, את הכספים שנקבעו בפסק הדין. הסכום שיועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסך היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד, ולסכום האמור תיווסף או תיגרע, לפי העניין, התשואה שהשיגה קופת הגמל בשל התקופה שבין מועד הפירוד ובין מועד ההעברה כאמור.

חשוב לצין שהחוק חל גם לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בין עמית לבין בת זוגו לשעבר שניתן לפני יום תחילת החוק בהתקיים שני תנאים:

  1. שהעמית לא נפטר.
  2. שבית המשפט קבע שמשך התקופה המשותפת הוא 366 חודשים לפחות.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני