Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

הפרדה רכושית ללא הסכם ממון

מדריך גירושין מגזין גטup > חלוקת רכוש > הפרדה רכושית ללא הסכם ממון

האם ניתן לטעון להפרדה רכושית ללא הסכם ממון?

על בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974 ולא ערכו ביניהם הסכם ממון, חל ההסדר הרכושי הקבוע בחוק יחסי ממון בני זוג, התשל"ג-1973 (להלן: "החוק").

החוק נוקט גישה של הפרדה מוחלטת בין נכסי בני הזוג במהלך חיי הנישואין ודחיית השיתוף ביניהם ככלל למועד הגירושין או פטירת בן זוג (סעיף 4 לחוק). החוק קובע משטר של איזון משאבים בין בני הזוג, המתבטא בכך שככלל "עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג… זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג" (סעיף 5(א) לחוק).

זאת למעט נכסים מסוימים המנויים בסעיף (סעיפי משנה (1)-(3) לסעיף 5(א)) שנקבע שאין הצדקה לאזן אותם. אלו כוללים, למשל, נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג ערב הנישואין, שהתקבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין, או שהוסכם על בני הזוג בכתב כי לא יאוזנו ביניהם.

המונח "כלל נכסי בני הזוג" הוגדר בסעיף 5(ג) (שהוסף בתיקון מס' 4 לחוק) על דרך ההרחבה ומדגיש את תחולתו גם על זכויות שאינן זכויות קניין "מסורתיות", אלא זכויות בעלות אופי אישי הנובעות מעבודה וחסכון פנסיוני: "לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות". שיתוף הנכסים בין בני הזוג כולל לפיכך גם זכויות סוציאליות הנובעות מעבודתם.

סעיף 5א (א) לחוק יחס ממון קובע כי עם התרת הנישואין (או פקיעתם עקב מותו של אחד מבני הזוג) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, כאשר תיקון מס' 4 לחוק מאפשר לבן הזוג לעתור לעריכת איזון משאבים גם בטרם פקיעת הנישואין, בהתאם לאחד ממספר תנאים שפורטו במסגרת התיקון.

המנגנון הקבוע בחוק יחסי ממון הינו בעיקרו מנגנון דיספוזיטיבי, ועל פיו בני הזוג חופשיים להסדיר את יחסי הממון ביניהם כרצונם. הם רשאים להתנות עליו ולעצב מראש הסדר אחר כראות עיניהם על ידי עריכת הסכם ממון בכתב ובכפוף לאישורו בדרך הקבועה בחוק (סעיפים 2-1 לחוק). כאשר הצדדים לא עורכים הסכם ממון, או כאשר נכרת הסכם ממון אך הוא שותק בנוגע לסוגיות שמוסדרות בחוק, יחול המנגנון הקבוע בחוק (סעיף 3 לחוק).

כאשר בני זוג לא ערכו הסכם ממון, יחול עליהם הסדר איזון משאבים המפורט בחוק, כאילו הסכימו לו (סעיף 3 לחוק),"שכן לשונו של החוק ברורה וכך גם תכליתו: בעומדנו בנקודת הסיום של הנישואין, עלינו לנקוט, ככלל, במנגנון חלוקה שוויונית של כלל נכסי בני הזוג – למעט אותם נכסים שהוחרגו מהחלוקה מכוח החוק או מכוח הסכמת הצדדים – כאשר מטרתנו להביא לאיזון כלכלי בין בני הזוג ולצמצם את חוסר השוויון הגלום ביחסי הממון ביניהם אשר סיבותיו הינן, לרוב, חיצוניות" (בע"מ 1398/11 אלמונית נ' אלמוני [פורסם בנבו].

הסדר איזון המשאבים איננו דורש שיתוף בנכסים לצורך החלתו. יפים בהקשר זה דבריו של המלומד המנוח פרופ' אריאל רוזן צבי ז"ל בספרו "יחסי ממון בין בני זוג": "… גם העובדה שבני זוג מסוכסכים אינה רלבנטית כל עוד ממשיך כל אחד מהם לקיים בד בבד את חובותיו ולתרום למאמץ המשותף של חיי הנישואין.

המחוקק ביקש להשתחרר מהעמדת תנאים מוקדמים לזכות האיזון או התלייתה בנסיבות מיוחדות. רק מקרים יוצאי דופן יש בהם כדי לאפשר סטיה מההסדר האחיד הקבוע בחוק".

על כן בהעדר הסכם ממון המורה אחרת יש להחיל את הכלל שמתווה ההסדר בסעיף 5 לחוק. היינו, איזון שווה של כלל נכסי בני הזוג, גם אם כוונת הצדדים הייתה להפרדה רכושית, במיוחד ככל שמדובר בנכסי "המאמץ המשותף". תפיסה זו תואמת את משנתו של המלומד פרופ' שחר ליפשיץ, ולפיה: "ככל שמדובר על נכסי המאמץ המשותף, השיתוף מבוסס על עקרונות של צדק, הגינות מסחרית, מניעת ניצול ושוויון. אלה הם עקרונות נורמטיביים שאינם תלויים בכוונת הצדדים ובאורח חייהם.

משום כך הם מצדיקים מודל שיתוף נוקשה, כמעט קוגנטי, המציב מגבלות קשות על החריגה משיתוף ונכון להחילו גם במצבים שבהם ברור כי הוא אינו משקף את כוונת הצדדים" (שחר ליפשיץ, "יחסי משפחה וממון: אתגרים", חוקים, גליון א' (2009) 227, 2611).

היות וקיומו של השיתוף בנכסי המאמץ המשותף אינו תלוי ברצונם של הצדדים, הרי שבהעדר הסכם ממון, טענה להיעדר כוונת שיתוף, כשלעצמה, לא יכולה למנוע איזון משאבים או להביא גם לתוצאה של הקדמת המועד הקובע לצורך קביעת זכויות הצדדים במסת האיזון.

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני