Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

המדריך לחלוקת אופציות ומימושן

מדריך גירושין מגזין גטup > חלוקת רכוש > המדריך לחלוקת אופציות ומימושן

המדריך לחלוקת אופציות ומימושן

האם היותם של בני זוג שותפים לחלום האקזיט של חברת הסטארט אפ בה עובד הבעל משליך על מהות השיתוף הזוגי באופציות? 

האם החלום המשותף שחלקו הצדדים במהלך חייהם המשותפים מקנה לאישה את הזכות לקבל את חלקה באופציות במועד מימושן, ולא במועד הקרע, ובכך לממש את הפוטנציאל המשמעותי הגלום בהן רק כאשר שווין יהיה צפוי להגיע לסכומים גבוהים. כל זאת בניגוד לכלל כי מועד הקרע הוא המועד הקובע על-פיו עורכים את איזון המשאבים בין הצדדים.

פסק דין חדשני של בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון הכריע בשאלה הנוגעת לאופן חלוקת אופציות אשר טרם מומשו, ולמעשה אף טרם הבשילו, בין בני זוג.

רקע

בני הזוג נישאו ב- 2001 ונולדו להם שתי בנות. בשנת 2014 חתמו הצדדים על הסכם גירושין שהסדיר ביניהם את כל המחלוקות, למעט עניין האופציות שקיבל הבעל ממקום עבודתו. בהתאם להסכמות הצדדים מועד הקרע נקבע ליום 1.3.2012.

החל משנת 2005 החל הבעל לעבוד בחברת סטארט אפ ולזכותו נצברו 27,782 אופציות שמועד פקיעתן היה בשנת 2013 ושנת 2014. אופציות אלו הוחלפו באופציות אחרות, בשלות גם הן, אשר מועד פקיעתן ב- 2019. בנוסף על כך, במועד הקרע היו לבעל זכויות ב- 3,000 אופציות נוספות, אשר במועד הקרע היו חלקן בשלות, וחלקן, היו NON-VESTED (אופציות שלא הבשילו) אשר מועד פקיעתן הנו ב- 2017.

המחלוקת משתרעת על שני עניינים עיקריים

האחד כמות האופציות להן זכאית האישה, אם בכלל. האם היא זכאית למחצית כל האופציות בהן היו לבעל זכויות, בין אם הבשילו ובין אם לאו, או שמא זכאית האישה  "רק" לחלקה באופציות שהבשילו במועד הקרע.

השני נוגע לשווין של אותן אופציות. או באופן חד יותר, מתי הוא המועד בו תהיה זכאית האישה לשווין. לפי גישתה של האישה זכאית היא למחצית מהתמורה שיקבל הבעל, במועד עתידי כלשהו אם וכאשר יממש את האופציות. מאידך, טוען הבעל כי האישה זכאית אך ורק לשווין של אותן אופציות אילו היו ממומשות במועד הקרע.

במסגרת ההליך הוגשו לבית המשפט שלוש חוות דעת אשר נערכו על ידי פרופסורים מובילים בתחומי המשפחה והחברות.

ההכרעה

השאלה הראשונה שבה הכריע בית המשפט הנה כמות האופציות להן זכאית האישה.

אין חולק כי האופציות ניתנו לבעל במהלך חייהם המשותפים של הצדדים, ורובם הגדול של האופציות, 28,719 אופציות, הבשילו במהלך חייהם המשותפים.

בית המשפט אימץ את התחשיב שקבע כבוד השופט גייפמן בפסק דינו מ-2007 בדבר כלל הזמן "time rule", המשכלל את תקופת העבודה שחפפה לחיים המשותפים לעומת תקופת העבודה הכוללת שתמורתה ניתנו האופציות. היינו בעבור כל אופציה, תהא האישה זכאית למחציתה, כפול החלק היחסי בתוך תקופת ההבשלה בו היא חייתה בשיתוף עם בעלה.

כלומר האישה זכאית למחצית מתוך 28719 שניתנו לבעל במהלך תקופת הנישואין וכבר הבשילו במועד הקרע. ביחס ליתרת 3000 האופציות שניתנו לבעל במהלך תקופת הנישואין ואשר נחלקו לתקופות הבשלה שונות, נקבע כי האישה זכאית למחצית האופציות שכבר הבשילו ועוד החלק היחסי באופציות שטרם הבשילו המחושב לפי אורך תקופת השותפות בתוך תקופת ההבשלה.

בסך הכל, נקבע כי האישה זכאית למחצית השווי של 29,652 אופציות, דהיינו, היא זכאית לשווי של 14,826 אופציות .

השאלה השנייה – מועד מימוש האופציות

לאחר שנקבע כי האישה זכאית למחצית שווין של 29,652 אופציות יש להידרש לשאלה האם להיענות לעתירתה של האישה ולהותיר את עריכת איזון שוויין של האופציות למועד מימוש עתידי ולא למועד הקרע.

עיקרון הפרידה הנקייה

ככלל, מועד הקרע הוא המועד הקובע לביצוע פירוק השיתוף בין הצדדים ובתי המשפט למשפחה נוהגים לערוך את איזון המשאבים בין הצדדים ממועד הנישואין ועד למועד הקרע. היינו במועד הקרע מסתיים השיתוף הכלכלי בין הצדדים.

העיקרון המנחה בעניין זה הוא עיקרון הפרידה נקייה (clean break) השואף לליבון וסיום כלל המחלוקות הכלכליות במועד הקרע.

אכן המגמה של בתי המשפט למשפחה היא לנסות ולסיים את המחלוקות הרכושיות במועד הקרע ובסמוך ככל הניתן לפרידת הצדדים בפועל ולא להותיר כל קשר כלכלי בין הצדדים לאחר הפרוד. כל נכס ורכוש אשר נצבר לאחר מועד הקרע שייך לבעל הנכס בלבד בהיותו מופק לאחר מועד הקרע ללא שהצד האחר השתתף ביצירתו.

יחד עם זאת, קובע בית המשפט כי אין ליישם את ההכרעה העקרונית בדבר פרידה נקייה באופן דווקני, שכן יש ויהיו מקרים אשר יצדיקו את הסטייה מהעיקרון האמור. ישנן נסיבות שונות בהן יעדיפו בתי המשפט לפסוק חלוקה עתידית ו/או תשלומים עיתיים על פני הפרדה נקייה, זאת מטעמי צדק, הגינות, נוחות וודאות, סבירות ושוויון, על מנת לא לגרום לנזק כלכלי לאיזה צד מן הצדדים.

דוגמה לכך היא ההלכה הפסוקה בנוגע למימוש חלקו של בן זוג בפנסיה התקציבית. במקרים בהם מדובר על נכס שעדין לא הגיע לגמילה במועד הקרע, כדוגמת פנסיה תקציבית, התלויה בצבירת שנות ותק מינימלי, יטו בתי המשפט לא לפסוק חלוקת הכספים טרם גמלה הפנסיה.

בית המשפט סבר שבנסיבות המקרה יש טעמים המצדיקים את הסטייה מעיקרון הפרידה הנקייה כפי שיפורט להלן.

הענקת האופציות במהלך החיים המשותפים

במקרה דנן, אין חולק כי הזכאות לקבלת האופציות התגבשה במהלך חיי הנישואין עובר למועד הקרע, ואין להידרש לשאלה מתי האופציות ימומשו.

אופציות יכולות להוות תגמול על עבודה בעבר או בהווה או להוות תמריץ לעבודה בעתיד. לאור הגמישות והגיוון בתוכניות האופציות השונות בחברות יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו ולפי נסיבותיו.

כך שהשאלה העומדת לדיון האם האופציות הינן נכס בר איזון תלויה גם בשאלה בעבור איזו תקופה הוענקו לבעל. האם עבור תקופת עבודה בעבר או כתמריץ לעבודה עתידית והאם תקופת החיים המשותפת חפפה לתקופה בעבורה הוענקו האופציות.

כאמור אין חולק כי האופציות, במקרה זה, הוענקו בתקופת החיים המשותפים ובחלוף שנה אחרי הקצאתם מרבית האופציות היו בשלות עובר ובסמוך למועד הקרע. קרי, מרבית האופציות שהוקצו לבעל היו בשלות במהלך החיים המשותפים.

שווי האופציות במועד הקרע

כל המומחים היו תמימי דעים כי קיים קושי לבצע הערכת שווי המניות, וכנגזרת מכך הערכת שווי אופציות, קודם למועד מימושן בכלל, ובחברות הזנק בפרט, שכן הללו, מאופיינות באי יציבות כלכלית ובאי קיומו של מסחר בבורסה.

מכאן עולה השאלה האם צודק וראוי להעריך שוויין של האופציות במועד הקרע, הערכה שהינה ספקולטיבית ונעדרת נתונים אובייקטיבים עקב אופיין של חברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה, או להמתין עד למימושן של האופציות.

לצורך בירור התשובה בחן בית המשפט את ההסדר הקבוע בסע' 102 לפקודת מס הכנסה אשר קובע כי הכנסתו של העובד לא תחויב במס במועד הקצאת האופציות, אלא במועד מימושן. היינו המחוקק סבר אף הוא כי נוכח אופיין של "אופציות" לא ניתן לשום שווין עובר למועד מימושן ולפיכך מצא לחוקק את סע' 102 לפקודת מס הכנסה, זאת נוכח הקושי בהערכת שווי מדויקת ללא מאפיינים ספקולטיביים.

בית המשפט סבר שחקיקת סע' לפק' מס הכנסה מצדיקה את הדעה כי לא ניתן להעריך שווין של אופציות לא סחירות במועד הקרע.

סוף דבר

בשעה שאין המדובר בנכסים ברי קיימא שהיכולת לכמתם ברורה וודאית, אלא המדובר במניות לא סחירות, באופציות לעובדים ובמניות חברה, בתי המשפט מנסים משיקולי צדק ושוויון בין הצדדים, באותם נכסים שנוצרו במהלך החיים המשותפים, להימנע במידת האפשר מפגיעה בצד זה או אחר, חרף עיקרון העל לפיו יש לחלק הנכסים במועד הקרע, זאת על מנת לשמור על איזון כלכלי בין הצדדים.

בנוסף על שיקולים כלכליים, עומדים בפני ביהמ"ש שיקולי צדק, הוגנות ושוויון בעת שביהמ"ש בא לאזן משאביהם של בני זוג, ובמקביל גם שיקולי נוחות בבחירת דרך איזון הראויה והנכונה ביותר.

האופציות שהוענקו לבעל במהלך החיים המשותפים הגיעו לבשלותן עוד בחיי השיתוף בין הצדדים וניתן היה לממשן אז, אולם משיקולי כדאיות כלכלית ובהחלטה משותפת נדחה מועד מימושן לעתיד.

האופציות שהוקצו במהלך החיים המשותפים היוו הכנסה רעיונית בלבד ללא שהצדדים נהנו מתוספת להכנסתם החודשית. אין חולק כי שורשי אותה הכנסה עתידית ניטעו במהלך חייהם המשותפים של הצדדים ללא שבעת ההיא ראו כל רווחה כלכלית מאותן אופציות.

מן הצדק, ההגינות והשוויון להיענות לעתירת האישה ולאפשר לה ליהנות מאותם זרעים שנזרעו במהלך חייהם המשותפים של הצדדים, ולדחות חלוקת הערכת שווי האופציות למועד מימושן בפועל ולא למועד הקרע, אחרת נמצא עצמנו פוגעים כלכלית באישה פעמיים.

פעם אחת במהלך חייהם המשותפים של הצדדים שלא ראו כל הכנסה ריאלית מאותה הקצאת אופציות. פעם שנייה בהערכת שווין של האופציות למועד הקרע שכן האישה לא תוכל ליהנות מרווחי האופציות שהוקצו במהלך חייהם המשותפים של הצדדים.

המסקנה היא כי יש לדחות הערכת שווי האופציות למועד מימושן בפועל.

ראה גם המדריך המלא לחלוקת מניות ואופציות לעת גירושין

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני