Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

כמה שווה החברה

מחירו של עסק או חברה נקבע לפי התנהלות מתמשכת אשר באה לידי ביטוי בשינויים שחלים בסביבה העיסקית, בשינויים כלכליים, בשינויים בהיצע ובביקוש הרלוונטיים לעסק, בשינויים בשיטות העבודה, בכוח האדם, בטכנולוגיה העיסקית ובפרמטרים נוספים.

מומחה המבקש לקבוע שווי עסק נכון למועד מסויים, ועל מנת לאזן את שוויו במסגרת איזון כלל הרכוש המשפחתי לעת גירושין, אמור לנטרל חששות למעשים שנועדו להפחית את שווי העסק.
בהערכת שוויו של עסק או חברה, מקובל לנקוט באחת ממספר שיטות אנליטיות, או בשילוב בינהן, לפי אופיו של העסק, הסביבה בה הוא פועל ובהתאם לתחזיות באשר להמשך פעילותו.
להלן עיקרי שלוש שיטות מקובלות להערכת שווי עסק או חברה:

 1. שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידי
  ( Discount Cash Flow )
  שיטה זו מבוססת על ניתוח פעילות החברה כ"עסק חי" ועיקרה היוון תזרימי מזומנים או הערכת יכולת נכסי החברה לייצר זרם הכנסות לבעלים.
  הבסיס להערכה הינו אומדן יכולת החברה ליצור זרמי מזומנים ולהגדיל רווחיות בעתיד. זרמים אלה מהוונים בשיעורי היוון מתאימים הנותנים תחום ערכים סביר לחברה. ניתוח זה מתבסס על פעילות החברה והערכות לעתיד.
  כיוון שהערכת שווי זו אינה מדע מדויק והיא מבוססת על הערכות ותחזיות, מקובל לבחון מספר תרחישים לגבי הפרמטרים העיקריים ישקבעו את תזרימי המזומנים.
 2. שיטת הרווח המייצג ( מכפיל )
  גם שיטה זו מבוססת על ההנחה שהעסק הינו "עסק חי". הערכת השווי על פי גישה זו נקבעת על ידי הגדרת הרווח המיצג של החברה והכפלתו במכפיל החברה, שנקבע ע"י מכפילים מקובלים בענף. השיטה מתבססת על הערכת פוטנציאל הרווח הרב שנתי הממוצע הטמון בחברה כפי שעולה ממודל תוצאתי מייצג שלה. הערכת המודל התוצאתי המייצג מבוססת על תוצאות פעילות החברה בעבר בלבד.
  שיטה זו של השוואה לחברות דומות הולכת ותופסת מקום נכבד בישראל, בעיקר נוכח הגידול במספר החברות הנסחרות בבורסה. השוואה לחברות דומות צריכה להעשות תוך מתן דגש על בחירה של חברות בעלות מאפיינים עיקריים, שדומים לאלו של החברה המוערכת.
 3. שיטת השווי הנכסי הנקי
  שיטה זו מתאימה לשם קביעת שווי של עסק בעת מימוש נכסיו והתחייבויותיו. שיטת השווי הנכסי הנקי מתבססת על הנחת היסוד, כי העסק יממש את כל נכסיו, יפרע את התחייבויותיו הכספיות לבעלי חוב חיצוניים ולעובדיו, ולמעשה יחדל מכל פעילות.
  בהערכת השווי יש לבחון את השווי הכלכלי של כל נכס והתחייבות בעת מימושם, לרבות התייחסות לסעיפים הבאים :

  • מחירי מימוש נמוכים בעת סגירת פעילות (רכוש קבוע, מלאי וכו´).
  • בעיית גביה בהפסקת הפעילות.
  • הוצאות סגירת פעילות (פינוי רכוש, פיצויים לעובדים, ביטול חוזים וכו´).
  • היבטי מס.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני