Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

חובות בעל מניות לחברה

חובות בעל מניות לחברה

בן הזוג הנהנה מפירות השותפות עם בן זוגו, חייב לשאת בעול החובות שנוצרו במהלך החיים המשותפים, שתי החזקות הללו משקפות את תמציתו של משק הבית המשותף, ההנאה מרווחי השותפות בצד הנשיאה המשותפת בהוצאות ובהפסדים.

בחברות משפחתיות רבות, בעל המניות מושך מהחברה בפועל סכומים הגבוהים מסכום המשכורת הרשום בתלוש המשכורת. סכומים אלו נרשמים בחברה כחובו של בעל המניות. לעת הפירוד, ומשמוערך שווי החברה, הרי שחוב זה נחשב כנכס של החברה מחד, וכחוב של בעל המניות מאידך.

בתי המשפט נוטים לראות בחוב זה כחוב משותף, אלא שמבחינה חשבונאית לא מדובר בהתחייבות אמיתית, ובעל המניות לא ידרש ככל הנראה לשלם חוב זה לחברה. בפועל ישלם בעל המניות מס בגין הסכום שנמשך, וסכום זה ירשם כדיווידנד או כשכר שנמשך, כך שבפועל החוב הוא בגובה המס שישולם ולא בגובה הסכום כולו.

מומחים שממונים להעריך את שווי החברה נוטים להתעלם מכך ולייחס את החוב לבעל המניות, ויש להפנותם, בין באמצעות שאלות הבהרה ובין באמצעות בקשה לבית המשפט למהות האמיתית של החוב.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני