Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

השבחת שווי החברה

האם השבחת שווי חברה שמניותיה היו בבעלות אחד מבני הזוג טרם הנישואין, במהלך הנישואין, היא חלק מהרכוש המשותף?

בתי המשפט קבעו כי במקרים חריגים בהם יוכח כי תרומתו של בן הזוג בעל המניות, היא זו שהביאה להשבחת שווי המניות, הרי שהחלק ששווי ההשבחה יחשב כנכס משותף, אולם קבעו לכך מספר סייגים:
האחד, עליית ערך החברה נבעה בעיקרה מעבודתו ומהשקעתו של בן הזוג בחברה. כך, למשל, אם בן הזוג הינו שותף לא פעיל בעסק, הרי גם אם יעלה שווי חלקו בעסק, לא יהיה בן הזוג השני זכאי לקבלת חלק מעליית הערך האמורה; הוא הדין אם בן הזוג עבד בעסק אבל לא עבודתו בעסק היא זו אשר גררה את פיתוחו של העסק ועליית ערכו;

השני, עליית ערך החברה או הנכס אינה נובעת מעליית ערך נכסים מהסוג העומד לדיון. כך, למשל, אם יוכח, כי שוויים של כל אולמות האירועים עלה במהלך השנים האמורות בשיעור דומה לשיעור עליית ערך הנכסים העומדים לדיון, לא יהא בן הזוג השני לקבל חלק מעליית הערך האמורה;

השלישי, שווי הנכסים עולה על שוויים לו מומשו הנכסים בעת הנישואין ותמורתם הושקעה בהשקעה בנקאית או בהשקעה פאסיבית אחרת רגילה.
במקרים בהם בעל המניות עבד בחברה במהלך שנות הנישואין והוכח כי עבודתו תרמה להשבחת שווי החברה, תהא האשה זכאית למחצית משווי השבחת החברה במועד הפירוד לעומד שוויה ביום תחילת השיתוף, קרי במועד הנישואין.

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני