Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

הקשר בין הסכם ממון לירושה

מדריך גירושין מגזין גטup > הסכמים > הקשר בין הסכם ממון לירושה

על ההתנגשות בין הסכמי ממון לבין הוראות חוק הירושה

חוק יחסי ממון מאפשר לבני זוג לכרות ביניהם הסכם המסדיר את יחסיהם הרכושיים ואת הדרך בה יחולק רכושם. הסכם ממון בין בני זוג אמור להסדיר את ענייניהם הרכושיים בחייהם וצוואתם אמורה להסדיר את חלוקת הרכוש לעת הפטירה.

לכאורה, הגבולות ברורים, וידוע כי אדם אינו יכול להוריש יותר ממה שיש לו. דהיינו – רכושו של אותו אדם הוגדר בהסכם הממון, וצוואתו חלה רק על חלקו ברכוש המשותף. אלא שלעיתים זולגות לתוך הסכם ממון הוראות בדבר העברת נכסים או חלוקתם דווקא לאחר הפטירה.

סעיף 27(א) לחוק הירושה אינו מכיר בשום התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה, וסעיף 27(ב) מבטל כל הוראת צוואה "השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה".

חוק הירושה אינו מוציא בני זוג מכלל הוראות סעיף 8(א) לחוק הירושה, הקובע כי "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם – בטלים". כך, לכאורה, נראה כי עריכת הסכם ממון, ככל שהוא נועד להסדיר את חלוקת נכסי בני הזוג במקרה של מות אחד הצדדים, הינו הסדר הבטל על פי הוראתו של סעיף 8(א) לחוק הירושה.

על כן, השאלה המתבקשת היא כיצד יכול סעיף 8(א) לחוק הירושה, האוסר הסכמי ירושה, לדור בכפיפה אחת עם חוק יחסי ממון?

בע"א 155/73 שרון נ' ליבוב ציין כבוד השופט י' קיסטר כי :" המחוקק סבר שאדם אינו יודע מה מידת ימיו ומה יהיו צרכיו עד לרגע האחרון. ושנית, אדם עלול בזמן שהוא שרוי במצב רוח מסוים לקשור עצמו ואף למסור את השליטה או זכויות ברכושו לאדם מסוים כבר בחייו, ולאחר זמן יראה ששגה ויבקש לחזור בו, ואם לא תהיה לו האפשרות לשנות את החלטתו, יהיה מן הצועקין שאינם נענים, המחוקק רצה למנוע זאת".

אם כך הרציונל שעומד מאחורי הסעיף הוא כי המחוקק לא רצה לאפשר למוריש לקשור עצמו בדבר ירושתו על-ידי כל סידור או הסכם, אלא לתת לו אפשרות לצוות באופן שיוכל לחזור בו מצוואתו כרצונו עד יום מותו.

יחד עם זאת, הפסיקה הכירה במספר רב של מקרים באפשרות שלפיה הוראות "הסכם ממון" הנוגדות את הוראות סעיף 8 לחוק הירושה לא תבוטלנה, ואף תקוימנה. הבסיס המשפטי לקביעה שכזו נשאב מפרשנות החקיקה, בין אם מכוח פרשנות חיצונית (הוראות חוק מאוחר עדיפות על חוק מוקדם והוראות חוק ספציפי עדיפות על הוראות חוק כללי) ובין אם מכוח פרשנות פנימית, (תפיסת הסכם הממון כמסמך המחליף צוואה מכוח הוראת סעיף 5(א) והוראת סעיף 3(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג).

בספרו "פירוש לחוק הירושה" מגיע פרופ' שילה למסקנה החד משמעית כי הוראות חוק יחסי ממון עדיפות על סעיף 8 לחוק הירושה, וזאת הן מהטעמים שהוצגו לעיל והן מן הטעם כי ברור כי המחוקק התכוון לעודד הסכמי ממון בין בני זוג והדבר אינו מתיישב עם מתן עדיפות ועליונות לסעיף 8(א) לחוק הירושה על פי הסכמים אלה.

בפרשת בן דרור תמ"ש 96/ 32240 דן כבוד השופט גייפמן במקרה בו ערכו בני הזוג הסכם ממון על פיו התחייב הבעל להעביר בעלות על מחצית הדירה על שם האישה לאחר מותו.

ביהמ"ש נעתר לתביעה וקבע כי "ההסדר בחוק יחסי ממון לעניין הקניית רכוש לאחר פטירת בן-הזוג עומד בסתירה להוראות סעיף 8 לחוק הירושה, וההסדר בהסכם הממון נושא הדיון עומד בסתירה להוראות סעיף 8 לחוק הירושה. ביחס שבין שני ההסדרים, גובר ההסדר הקבוע בחוק יחסי ממון על הוראת סעיף 8 לחוק הירושה. תוצאה זו מתבקשת גם על-פי פירוש פנימי של חוק הירושה, וגם על-פי פירוש חיצוני לפיו חוק הירושה כחוק כללי נדחה בפני חוק יחסי ממון כחוק ספציפי".

בת"ע 289/97 טלילה אחירם נ' היועץ המשפטי לממשלה, התחייב הבעל בהסכם גירושין, לשלם לאשתו מזונות לכל ימי חייה.

בצוואתו קבע הבעל כי יש לקיים את הסכם הגירושין בהתקיים מס' תנאים בהם תעמוד האישה. לאחר מות הבעל תקפה האישה את הצוואה, כבוד השופטת פרוקצ'יה קבעה כי "בגדר הסכם ממון או הסדר איזון משאבים בלא הסכם, מניח המחוקק אפשרות כי ההסכם או ההסדר יחול על בן זוג גם בפקיעת נישואין מחמת מיתה.

פשיטא, שבנסיבות אלה מעדיף המחוקק בתחום יחסי ממון בין בני זוג את תכניו של הסכם הממון או הסדר איזון המשאבים על פני הוראות חוק הירושה, ואין הוא צופה אפשרות כי ההסדר, ככל שהוא נוגע לשלב שלאחר פטירת בן הזוג, יבוטל ויידחה מפני הוראות סעיף 8(א) לחוק הירושה.

הטעם שבמדיניות המשפטית העומד מאחורי כלל זה הוא ברור על פניו: ישנו ענין בסיסי לעודד בני זוג – בייחוד אלה המצויים בעיתות משבר ולקראת גירושין – להגיע להסדרי ממון כוללים אשר יפתרו במכלול אחד את כל ענייני הרכוש שביניהם, ובמידת הצורך גם יתייחסו באותה מסגרת למצבים שלאחר פטירת אחד מבני הזוג.

הרציונל העומד מאחורי הפרשנות המצמצמת את תחולת סעיף 8(א) לחוק הירושה ביחס להסכם רגיל המתייחס לנכס של עיזבון, תקף על אחת כמה וכמה לגבי הסכם ממון בין בני זוג הנוגע למאטרייה מיוחדת שלגביה יש עניין מיוחד שבמדיניות להקל ולקדם פתרון בעיות כאובות בדיני משפחה שלעיתים נוקפות שנים רבות עד לפתרונן".

במקרה אחר (ע"מ (חי) 306/06 פלונית ואח' נ' אלמונית), שהגיע לפתחו של בית המשפט המחוזי, קבעו בני זוג ידועים בציבור, במסגרת הסכם רכושי ביניהם כך : "מוסכם בין הצדדים כי כל ענייני הירושה שלהם יוסדרו בצוואות שהם יעשו, וכל צד ירש את משנהו רק בהתאם ובמידה והדבר יצויין מפורשות בצוואות כל צד. צד לא יהיה זכאי לרשת את הצד השני בירושה על פי דין, אלא כאמור לעיל, על פי צוואה בלבד.

המנוח לא ערך צוואה וידועתו בציבור ביקשה לרשת אותו בהתאם לסעיף 55 לחוק הירושה, המקנה לידועה בציבור זכות לרשת את בן זוגה, כאילו היתה אשתו. בפסק דין ארוך, וברוב דעות הפך בית המשפט המחוזי את החלטת בית משפט לענייני משפחה שקבע כי הוראת ההסכם אינה חלה, וכי הידועה בציבור יורשת את מחצית מנכסי המנוח.

בית המשפט המחוזי קבע כי הוראת ההסכם המדירה את בת הזוג מירושת המנוח מהווה "הוראה צוואתית" ושוללת את זכותה של הידועה בציבור לרשת, על אף שהמנוח לא הותיר צוואה. נקבע כי ההסכם מבטל את זכותה של הידועה בציבור לרשת את המנוח ואינו כובל את המנוח מלערוך צוואה בה יקבע למי ברצונו להוריש את נכסיו, ובשל כך אינו נוגד את סעיף 8(א) לחוק הירושה.

מנגד, היו מקרים שבהם בני זוג נשואים ביקשו לאשר הסכם ממון הכולל הוראה הנוגדת את הוראת סעיף 8 לחוק הירושה וביהמ"ש לענייני משפחה דחה אפשרות זו.

בתמש 41530/07 דנה כבוד השופטת פלאוט ורדה במקרה בו בני זוג ביקשו לאשר הסכם ממון אשר בו סעיף הדן ב"מצבי פטירה" והמסדיר את העברת נכסי העיזבון של כל אחד מהצדדים במקרה פטירה של כל אחד מהם.

כבוד השופטת התייחסה לשאלה מה דינו של סעיף בהסכם בין צדדים המקנה לצד אחד רכוש אשר בבעלות הצד האחר לאחר מות הצד האחר?

סעיף שכזה בטל ואין מדובר באבחנה משפטית עקרה מתוכן, שכן אישור ההסכם כפי שהוא עלול לגרום לאחר הצדדים המסתמך עליו, עיוות דין קשה, זאת לנוכח הקושי הגדול עד כדי העדר האפשרות לבטל הסכם ממון ללא הסכמת הצד השני, מול האפשרות הזמינה החוקית הנעשית כדבר שבשגרה מידי יום, לערוך צוואה ואח"כ לשנותה ללא צורך בהסכמה כל שהיא.

השופטת ציינה כי באפשרות הצדדים עומדת האפשרות להעניק נכסיהם במתנה זל"ז אם ברצונם כי רכושם יעבור בחייהם ולאלתר או לערוך צוואה ערוכה כדין.

[elementor-template id="4045"]

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני