Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
בגידות
בית הדין הרבני
בית המשפט לענייני משפחה
הילדים שלך
הסכמים
חברות משפחתיות
חלוקת רכוש
ידועים בציבור
כל ההתחלות קשות
מזונות אישה
מזונות ילדים
משמורת
משפחה ופלילים
עו"ד גירושין

ביטול הסכם גירושין

מדריך גירושין מגזין גטup > הסכמים > ביטול הסכם גירושין

פעמים רבות עולה השאלה בדבר ביטולו של הסכם גירושין לאחר שנחתם וקיבל תוקף של פסק דין. שאלה זאת עולה בעקבות חתימה פזיזה על הסכם גירושין, מבלי לבדוק את כל העובדות ואת היכולת הכלכלית של כל אחד מהצדדים לעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו או בהסדרים הכלכליים שהוסדרו במסגרת הסכם גירושין.

האם ניתן לבטל הסכם גירושין?

הסכם גירושין, ככל הסכם, כפוף להוראות חוק החוזים וניתן לבטלו בהוכחת אחת העילות הקבועות בחוק החוזים כעילות לביטול חוזה.

כב´ השופט זמיר בע"א 1581/92 – אברהם אבי ולנטין נ´ דורית ולנטין פ"ד מט(3), 441 ,עמ´ 450-451 קבע כך :
הלכה פסוקה היא, כי "דין הסכם להסדר יחסי ממון בין בני זוג כדין חוזה רגיל. כך גם כאשר ההסכם נעשה ואושר על ידי בית המשפט המחוזי או על ידי בית הדין הדתי לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973…מכאן שטעות או הטעיה, שיש בהן כדי לגרום לביטולו של חוזה רגיל, יש בהן גם כדי להביא לביטול ההסכם שבין המערער למשיבה".

הסכם גירושין אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין, שלובות בו תכונות החוזה מחד ותכונות של פסק הדין המאשר את ההסכמה והמעיד על סיום ההתדיינות בנושא שלגביו גובשה ההסכמה, מאידך.

הסכם גירושין איננו ככל הסכם, הוא קושר בין ההסכמות לגירושין, הוא כולל ויתורים הנראים לעיתים מבחינה אובייקטיבית גרועים, אך מחישים את הפירוד ואת הגירושין.

לצד האינטרס של היחיד לסיים את ההתדיינות קיים האינטרס הציבורי בדבר סופיות הדיון וההכרה, כי הסכמים ממין זה, לא ניתן לבטלם על נקלה. אינטרס זה, עמד מול עיני המחוקק כשקבע בסעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973, כי הסכם ממון יאושר וכל עוד לא אושר, הוא חסר תוקף. הסכם ממון, אינו ניתן לשינוי שלא בהסכמת הצדדים בכתב, כשהשינוי אף הוא יאושר ע"י מי שהסמיכו המחוקק לכך.

עמדת בית המשפט בנוגע לביטול הסכם גירושין

בשל מדיניות שיפוטית זאת, על אף שקיימת אפשרות משפטית לבטל הסכם גירושין, באופן מעשי בתי המשפט לענייני משפחה נוטים לדחות תביעות לביטול הסכם גירושין ואינם מאפשרים זאת הלכה למעשה, גם אם למבקש ביטול הסכם הגירושין עומדות עילות ביטול ראויות מבחינה משפטית.

עמדה זו של בתי המשפט לענייני משפחה, שחזרה על עצמה בפסקי דין רבים, מעידה על החשיבות שיש לייחס להסכמי גירושין . מחד – מדובר בהסכם ארוך טווח ובעל השפעה מכרעת על עתידו של המתקשר בו. מאידך – לאחר אישורו של הסכם הגירושין כמעט ואין אפשרות משפטית לבטלו או לשנותו.

האמור לעיל אינו חל על תביעה להגדלת מזונות ילדים שנחתמו בהסכם הגירושין שכן ההלכה היא שהילדים אינם מחוייבים בהסכם גירושין שנחתם בין הוריהם ואינם כפופים לסכומי המזונות שנפסקו בהסכם גירושין זה. גם בענין זה פסיקה ענפה שמטרתה לבחון האם ענין המזונות נבחן על ידי בית המשפט טרם אישור ההסכם. במקרה כזה – ניתן יהיה לשנות את סכום המזונות שנקבע רק לאחר שהוכח שינוי נסיבות מהותי.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני